สารจากผู้บริหาร

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี  เรามุ่งมั่นการคืนกำไรให้กับภาคสังคม  ด้วยงานพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  หรือพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า  “ชุมชนต้องพึ่งตัวเองได้  และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง”  เช่น  มีรายได้ที่ดูแลตัวเองได้,  มีสุขภาพที่ดี,  มีความรู้  โดยตลอดระยะเวลา  5  ปีที่ผ่านมา  เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นอย่างมาก  เพราะเราเชื่อว่า  การส่งเสริมการผลิตอาหารที่ดี  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน  จะเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในระดับแนวคิดการผลิตอาหาร  ที่ดีของชุมชน  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน  โดยตั้งแต่ปี  2554-ปัจจุบัน  เรามีส่วนร่วมในการพัฒนา  และสนับสนุนชุมชนในเรื่อง  “องค์ความรู้  การรวมกลุ่มผู้ผลิต  การขยายเครือข่าย  และการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค”  ในพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งทั่วประเทศไทย  ประกอบไปด้วย  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,  น่าน,  แพร่,  ยโสธร,  อุบลราชธานี,  สุรินทร์,  พิจิตร,  สุพรรณบุรี,  นครปฐม,  นครศรีธรรมราช,  พัทลุง  และล่าสุดที่ ปราจีนบุรี  ซึ่งที่ผ่านมามีโครงการมากมายที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน  และพัฒนาจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  เช่น  ล่าสุดในปี  2558  เครือข่ายเกษตกรรมทางเลือกสุรินทร์  สามารถปรับเปลี่ยนเกษตรกรที่ผลิตข้าวในระบบเคมี  เข้าสู่การผลิตข้าวในระบบอินทรีย์  “ได้มากกว่า  300  ราย”  หรือเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร  สามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาสูงถึง “19,000 – 20,000  บาท/ตันข้าวเปลือก”  และเพิ่มสมาชิกกลุ่มได้มากกว่า  “25%”  เมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกในปีที่ผ่านมา  อีกทั้งยังมีโครงการที่มีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอีกมากมาย  ซึ่งเราเชื่อว่าการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว  จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในทุกระดับในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สร้างความรู้เศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน  และยังคงรักษาวิถีชีวิต  และรากเหง้าของคนไทยไว้ได้อย่างยั่งยืน