ความสำเร็จที่ผ่านมา

โครงการ เรารักษ์น้ำ

โครงการ เรารักษ์น้ำ ดำเนินงานโดย แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม กระทิงแดงซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม

  • ปี 2549 สร้างอ่างเก็บน้ำให้กับชุมชนบนดอยสูง ในพื้นที่โครงการหลวง ได้มีน้ำกินน้ำใช้ในหน้าแล้ง จำนวน 80 อ่าง
  • ปี 2550 ขุดสระเก็บกักน้ำ 189 สระและในปี 2554 ได้ดำเนินการขุดสระเพิ่มเติม จำนวน 21 สระ ให้กับ ชุมชนในภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และอุดรธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ได้เริ่มต้นเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้ตามแนวพระราชดำริ
  • ได้ดำเนินการขุดสระเพิ่มเติม จำนวน 21 สระ ในปี 2554 ให้กับชาวบ้าน ละหานนา อ.พล จ.ขอนแก่น

โครงการกระดานดำ

โครงการ “กระดานดำ...กับกระทิงแดง” เริ่มต้นขึ้นได้จากโครงการ “สานก๋วยด้วยใจโดม” ของ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน ที่ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มอาสาเพื่อพัฒนาพี่น้องชนเผ่าขึ้นมา โดยนำเสนอโครงการสร้างอาคารเรียนเพื่อต้องการสานฝันให้กับเด็ก ๆ ในชนบทที่บ้านสานก๋วย จ.พะเยา มาที่บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด โครงการนี้ต้องการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับเด็ก ๆ ได้มีสถานที่เรียนเป็นหลักแหล่ง และมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2544 และจากจุดนี้เองจึงเกิดแนวความคิดที่จะสานต่อโครงการงานค่ายนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทย จึงให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยเริ่มมอบทุนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้กับ 10 โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีจิตสำนึกที่ดี ที่คอยเป็นเรี่ยวแรงในการสร้างชุมชนเล็ก ๆ ให้แข็งแกร่ง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


โครงการกระทิงแดงสปิริต

กลุ่มธุรกิจกระทิงแดงเป็นองค์กรที่อยู่ร่วมกับสังคมไทย และได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ต่อมาได้ปรับรูป แบบการดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจัดยุทธศาสตร์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม สู่การดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ กระทิงแดงสปิริต เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551

ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยขยายการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและพนักงานองค์กร สู่การทำงานร่วมกับภาคีและชุมชุนในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ให้พัฒนาพื้นที่ตนเองให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่อย่างยั่งยืนด้วยตัวชุมชนเอง นอกจากนี้ยังนำอาสาสมัคร ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในสังคม ไปเรียนรู้ ด้วยการลงมือทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการขยายผลต่อในการทำงานของอาสาเอง และถ่ายทอดประสบการณ์ทำประโยชน์ ไปสู่กลุ่มคนใกล้ตัวในสังคมให้รับรู้