แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

คำจำกัดความ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์ที่จะต้องปรับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับการรักษาทรัพยกรธรรมชาติและระบบนิเวศ ให้คงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน