มอบทุนการศึกษา

     วันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คุณนิธิ เพ็งสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงงานปราจีนบุรี และคุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์อาวุโส กลุ่มธุรกิจกระทิงแดง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีการผลการเรียนดี และศึกษาในโรงเรียนของเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบไปด้วย โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง โรงเรียนวัดปากคลองบางกระดาน และโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน จำนวนทั้งสิ้น 177 ทุน รวมเป็นเงิน 177,000 บาท ซึ่งทางกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา มุ่งพัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มอบทุนการศึกษามากกว่า 2,000 ทุน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรอย่างสม่ำเสมอ เป็นคนดีของสังคม และหวังว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของตนเองให้ดีขึ้น พร้อมกันนั้นยังประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนในสังคมได้ปฏิบัติตาม