จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มม้วนใจ๋

จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มม้วนใจ๋

เกษตรกร กลุ่มม้วนใจ๋
สถานที่ : สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เป้าหมายสำคัญของ กลุ่มม้วนใจ๋ ก็คือการที่ชาวนาสามารถปลูกข้าวได้หลากหลายสายพันธุ์ ปลอดสารเคมี มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งการแปรรูปข้าวของสวนบัวชมพูนั้นจะเริ่มจากนำข้าวเปลือก มาสีเป็นข้าวกล้อง ผ่านการร่อน ฝัด และคัด ก่อนบรรจุถุง ส่งตรงถึงผู้บริโภค ภายใต้ชื่อ "ข้าวรักษ์แผ่นดิน" ที่จะสีข้าวเพียงเดือนละครั้ง และคำนวนขายให้หมดภายในหนึ่งเดือน เพื่อคุณภาพที่ใหม่ สด เสมอ

รายละเอียด

จังหวัดนครศรีธรรมราช ป้าบุญเรือน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ป้าบุญเรือน

กลุ่มข้าวอินทรีย์ครบวงจรบ้านยางยวน
สถานที่ : จ.นครศรีธรรมราช

เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในตำบล ดอนตรอ เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ในปี 2550 โดยมีนางบุญเรือน ทองจำรัส เป็นประธานกลุ่ม เป้าหมายหลักที่กลุ่มดำเนินการคือ ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ ใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพราะข้าวพวกนี้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของภาคใต้ และปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ ปลูกข้าวเป็นยา เพราะหลายคนในชุมชนประสบกับปัญหาสุขภาพ เนื่องมาจากสารเคมีที่ใช้ปลูกข้าว

รายละเอียด

จังหวัดยโสธร กลุ่มเกษตรกรทางเลือก กุดชุม

จังหวัดยโสธร กลุ่มเกษตรกรทางเลือก กุดชุม

กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร
สถานที่ : กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ยโสธร 169 หมู่ 17 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มาแล้ว 20 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) รวมทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองตาม ระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

รายละเอียด

จังหวัดนครปฐม - วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง - ลานตากฟ้า

จังหวัดนครปฐม - วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง - ลานตากฟ้า

วิสาหกิจชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า
สถานที่ : 65/4 หมู่ 2 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง - ลานตากฟ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่สหกรณ์ที่ดินคลองโยง ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 1,800 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 8 หมู่ 1 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล และพื้นที่หมู่ 2 ของ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อได้รับมอบพื้นที่ทางกลุ่มได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะต้องมีแผนการใช้ที่ดินและมุ่งพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน

รายละเอียด

จังหวัดสุรินทร์ - กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ

จังหวัดสุรินทร์ - กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ

เกษตรกร: กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ
สถานที่: กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ หมู่บ้านโดนเลง ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ ตั้งอยู่หมู่บ้านโดนเลง ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีสมาชิก 63 ครัวเรือน เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากมูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อปี 2537 จากแนวคิดที่ว่า "หากชาวนายังคงพึ่งพาปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนสูง

รายละเอียด