รางวัลที่ทางบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับที่ผ่านมา