ชมภาพประทับใจ
ร่วมสนับสนุน ภูมิปัญญาวิถีไทย<br/>ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์
0 0 0 0
ผลผลิตลดลง ที่มาของวิกฤติอาหารเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น

ความมั่นคงด้านอาหาร

ผลผลิตลดลง ที่มาของวิกฤติอาหารเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น

ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีจำกัด กลายเป็นปัญหาที่เริ่มซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งการเพาะปลูกเปลี่ยนไปเป็นแบบ ระบบเกษตรกรรมพืชเดี่ยว (Monoculture)

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม" (CSR-DIW Continuous) ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

มอบทุนการศึกษา

การศึกษา

มอบทุนการศึกษา

ให้แก่นักเรียนที่มีการผลการเรียนดี และศึกษาในโรงเรียนของเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี